برای شرکت در مسابقه کتابخوانی تدبر؛ زندگی، نام سورۀ موردنظر را انتخاب کنید.

امتیاز معرفی

شرکت کنندگانی که افراد دیگری را نیز به این مسابقه دعوت می‌کنند و شمارۀ همراه ایشان در بخش معرف توسط آنان وارد می‌شود، متناسب با امتیاز آزمون خود، امتیاز تشویقی دریافت می‌کنند. از طرف دیگر، معرفی‌شوندگان نیز با درج شمارۀ همراه معرف، امتیازی متناسب با امتیاز کسب شده در آزمون، دریافت خواهند کرد. شمارۀ همراه معرف، در بخش پرداخت قابل درج است.

تثبیت فرهنگ جهاد علیه کافران

سوره ۴۷

 

 

 

 

ولایت‌پذیری در مسیر جهاد علیه کافران

سوره ۴۸

 

 

 

 

تثبیت نظام ولایی

سوره ۴۹