• نفر اول، به رسم هدیه ۶ میلیون ریال به همراه تعدادی از محصولات مکتوب تدبر در قرآن
  • نفر دوم، به رسم هدیه ۵ میلیون ریال به همراه تعدادی از محصولات مکتوب تدبر در قرآن
  • نفر سوم، به رسم هدیه ۴ میلیون ریال به همراه تعدادی از محصولات مکتوب تدبر در قرآن